Ki Bagong Darmono, Wahyu Sekar Panca Wiguna, Majasto, Senin (26/2/2018).